top of page

Trivselregler

Allmänt

Medlemmar och boende har ett gemensamt ansvar för att det är ordning och reda i och utanför husen i kvarteret. Vid upprepade störningar och överträdelser av ordningsreglerna har styrelsen ett ansvar att se till att ordningsreglerna följs.

 

Nya regler och ändringar av reglerna meddelas i Informationsblad som delas ut till alla

hushåll i kvarteret. När information har meddelats i Informationsbladet anses alla ha fått

informationen.

 

Medlemmar och boende är skyldiga att följa de regler som antagits av föreningsstämman.

Vid grova och upprepade överträdelser av reglerna kan den enskildes rätt att bo kvar prövas

av styrelsen. I vissa fall kan enskilda bli betalningsansvariga för skador som beror på att

reglerna inte följts.

 

Medlemmars rättigheter och skyldigheter regleras av Bostadsrättslagen (1991:614),

föreningens stadgar och de ordningsregler som styrelsen fattat beslut om. Medlemmar och

boende är skyldiga att känna till de regler som gäller, de har också ett ansvar för att egna gäster och besökare följer reglerna.

 

För de gemensamma anläggningarna; föreningslokalen, tvättstugan, miljöbodarna, de

gemensamma källarutrymmena och extra förråd gäller särskilda regler som finns anslagna på respektive ställe. Vid upprepade överträdelser av dessa regler kan rätten för den enskilde att nyttja de gemensamma anläggningarna upphävas av styrelsen.

 

En grundregel är att vi ska bemöta våra grannar såsom vi själva önskar bli bemötta. Vi ska i

alla avseende visa varandra hänsyn och respekt!

bottom of page