top of page

Lägenhetsrenovering

Vad gäller egentligen?

Planerar du en renovering av din lägenhet? Då och då vill alla göra om i sitt hem. Majoriteten av alla boende i BRF Gunnar genomför någon form av renovering under sin tid i föreningen. Tänk bara på att du vid större renoveringar behöver ansöka om tillstånd från styrelsen. Ansökan ska innehålla:

 

 • Specificerat vad som ska genomföras (ritningar m.m),

 • Vem som ska genomföra arbetet,

 • Behörigheter på den som ska utföra arbetet.

 

Styrelsen följer föreningens stadgar och BRL (Bostadsrättslagen) i beslut om godkännande av renovering. Om ansökan strider mot dessa avslås den. Saknar styrelsen kunskap inom ämnet inhämtas denna skriftligen från en sakkunnig fackman. Samma sak gäller om stadgarna eller lagen är svår att tolka tar styrelsen hjälp av sakkunning innan beslut fattas.

Är du boende i låghusen och tänker renovera ditt kök? Tryck här!

Anmäl din kommande renovering via vårt kontaktformulär som du finner här!

Renoveringar utan godkännande

En större renovering som genomförts utan styrelsens godkännande tolereras inte. I dessa fall så kommer:

 

 • En besiktning att genomföras på styrelsens begäran som den enskilde medlemmen får betala (detta även om besiktningen är prickfri).

 • Om renoveringen strider mot stadgar och lag kan medlemmen bli skadeståndsskyldig.

 • Om renoveringen saknar godkännande av styrelsen kan medlemmen bli återställningsskyldig och får då själv stå för kostnaderna av återställningen.

 • Avtal kommer att upprättas mellan medlem och förening där föreningen friskriver sig från eventuella skador som kan uppdagas till följd av renoveringen. Alltså får medlemmen själv betala om något skulle inträffa som är till följd av fel i renovering (även om besiktningen var prickfri kommer detta avtal att upprättas).

 

Ett godkännande från styrelsen är inte prejudicerande. Om en renovering tidigare skett i en bostadsrätt ska alltid ansökan skickas in till styrelsen även om samma renovering ska genomföras i en annan bostadsrätt.

 

Med större renoveringar menas:
 • Ingrepp i bärande konstruktion,

 • Ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten,

 • Annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Enskilda renoveringar som får avslag kommer inte att diskuteras. Alla renoveringar som godkänns ska följa föreningens stadgar och lagen.

 

Kom ihåg att du som medlem inte bara har rättigheter utan också skyldigheter. Ofta vet man vad man har rätt till men kom ihåg att även läsa på vad dina skyldigheter är.

Skyldigheter och ansvar

Bostadsrättslagen och föreningens stadgar anger vilket ansvar de enskilda bostadsrättshavarna har för den egna lägenheten och dess underhåll:​

 • Ombyggnader som rör bärande väggar, ny dragning av värme-, vatten- och/eller avloppsledningar kräver styrelsens skriftliga medgivande samt att ombyggnaden sker utifrån fackmannamässiga ritningar som ska lämnas till styrelsen. Ingrepp i bärande väggar kräver dessutom att kommunen beviljar bygglov (i vissa fall krävs enbart en bygganmälan). Vid ombyggnader av våtrum måste gällande branschregler följas.

 • Inspektionsluckor för värme/vatten får under inga omständigheter byggas in och göras oåtkomliga.

 • Köks- och badrumsventilation får under inga omständigheter sättas ur funktion.

 • Vid planerat byte av köks- eller badrumsfläkt – kontakta alltid styrelsen!

 • Fukt- och vattenskador, skador på rör, element och fönster ska ovillkorligen och omgående anmälas till fastighetsförvaltaren.

 • Parabolantenner får sättas upp på den egna balkongen men måste placeras innanför balkongräcket på ett sådant sätt att grannarna inte kan störas.

Riktlinjer köksfläkt låghus

Knutsgatan 4-12 och Karlsgatan 21-23 har köksfläktar monterade bakom kryddhyllan ovanför spisen. Detta gjordes vid husens uppförande. 

Eventuella åtgärder ska godkännas av styrelsen och behörig fackman måste anlitas vid ingrepp.

Anvisningar gällande ventilationssystemet återfinns här.

Riktlinjer
bottom of page