top of page

Information för fastighetsmäklare

Senast uppdaterad 2024-04-03, kontaktperson Carl-Fredrik Skönebrant

Svar på de flesta frågorna gällande regler och trivsel finner du under flikarna "boende" och "föreningen".

BRF Gunnar äger fastigheten Gunnar 17, Västerås med adress Knutsgatan 4-12, Karlsgatan 19, 21, 23 samt 27.

Föreningen bildades 2009. Fastigheten består av 8 huskroppar med totalt 129 lägenheter varav 10 är hyresrätter.

Byggår:

Knutsgatan 4-12 byggdes 1977-1979.

Karlsgatan 21-23 byggt 1977-1979.

Karlsgatan 19 byggt 1913, ombyggt 1979-1980.

Karlsgatan 27 byggt 1988.

Förvaltning:

Föreningen har avtal med MBF, Mälardalens Bostadsrättsförvaltning om ekonomisk och administrativ förvaltning. Avtal finns med LT-Konsult beträffande fastighetsskötsel. Avtalen är under omförhandling och eventuellt så kommer dessa att bytas ut mot annan leverantör (Riksbyggen, HSB etc).

Försäkring:

Fastigheten är försäkrad till fullvärde hos Länsförsäkringar Bergslagen, Västerås. Tillägg såsom bostadsrättstillägg ingår inte i denna försäkring utan tecknas separat av respektive boende som komplement till hemförsäkringen.

Delat ägande:

Föreningen tillåter delat ägande. Juridisk person får vägras som köpare.

 

Genomförda renoveringar:

2012 - Byte av befintliga fönster och balkongdörrar på samtliga fastigheter, förutom Karlsgatan 27, som bedömdes ha fönster i fullgott skick tack vare fastighetens ålder.

2012 - Samtliga balkonger renoverades och trapphusen målades om invändigt på låghusen.

2014 - Alla utanpåliggande trapphustak på låghusen renoverades.

2014 - Montering av 3 st passagegrindar mellan husen efter Karlsgatan – Knutsgatan.

2016 - Renovering av tak och takfot på Karlsgatan 19. Målning av trapphus samt dränering på Karlsgatan 19.

2016 - Installation av nytt passersystem för hela kvarteret.

2017 - Byte av samtliga entrédörrar och dörrstängare till låghusen.

2019 - Fasadrenovering Karlsgatan 19.

2020 - Rotrenovering samt kulvertbyte avseende låghusen.

2022 - Nytt ventilationsaggregat Karlsgatan 27. Nytt digitalt bokningssystem för föreningens tvättstugor.

2023 - Kulvertrenovering Knutsgatan 4 samt installation av avfuktare.

2024 - Dränering av Karlsgatan 19, ventilationsåtgärder för samtliga låghus (byte av slitagedelar, rensning av kanaler m.m),  radonmätning av hela fastigheten och efterföljande åtgärder.

Planerade renoveringar:

Föreningen följer underhållsplanen. Inom en femårsperiod så kommer fönsterbyte behöva ske på Karlsgatan 27 samt takbyten/takrenovering på samtliga låghus.

Ekonomiska förändringar:

Tre av föreningens lån, totalt 23 500~ tkr, kommer att löpa ut under slutet på 2023 och 2024 och kommer inte att bindas förens vi ser en förändring av ränteläget.

Planerade avgiftshöjningar:

Avgiftshöjning 2024 om 6% tack vare ovan angivna ekonomiska förändringar. Föreningen återkommer med beslut inför 2025.

TV/Bredband:

Föreningen har tillgång till internet både via fiber (Fibra) och coaxialuttag (Tele2). Basutbud av TV och internet (250/50 mbit) via coax ingår i avgiften sedan 2024-03-01. Boende kontaktar själv Tele2 för att få tillgång till router och instruktioner kring internet. 

Vad ingår i avgiften:

I avgiften ingår kostnad för uppvärmning, kall- och varmvatten samt basutbud av TV och internet via Tele2.

Parkeringar:

Föreningen har två p-platser samt en garageplats. Lång kö. Boendeparkering via kommunen finns i området.

 

Förråd:

Till varje lägenhet finns ett källarförråd. Om behov finns för mer utrymme finns möjlighet att ställa sig i kö för extraförråd som tillbyggts.

 

Tvättstuga:

Återfinns i fastigheterna på Karlsgatan 19 och 27 för boende i dessa hus. På Karlsgatan 21 återfinns tvättstuga för alla låghusen.

Överlåtelseavgift och pantsättning

Överlåtelseavgift om 2.5% av gällande PBB (1432 kr) och pantsättningsavgift om 1% av gällande PBB (573 kr) debiteras köparen enligt rådande PBB (57 300 kr, 2024). Definieras i föreningens stadgar.

 

Uppvärmning:

Centralvärme via Fjärrvärmenätet.

 

Utemiljö:

Föreningen har information på hemsidan om utemiljön, gemensamhetsanläggningar m.m.

Uteplatsen:

Marken tillhör föreningen och är inte upplåten i köpet av bostadsrätten.

Ventilation låghus:

Bostadsrätterna som är förlagda i de så kallade låghusen har alla individuell frånluftsventilation. Som standard så är den installerad i "kryddhyllan" i köket, men alternativa lösningar kan ha hittats. Det åligger den boende att se till att denna är i bruk och besiktningsbar, och köpare kan gärna informeras om att ha ett extra öga öppet vid visning och/eller innan kontraktsskrivning för att undvika eventuella skadeståndsförfaranden framåt.

bottom of page