www.brfgunnar.se

Den egna lägenheten

 

Bostadsrättslagen och föreningens stadgar anger vilket ansvar de enskilda bostadsrättshavarna har för den egna lägenheten och dess underhåll.

  • Ombyggnader som rör bärande väggar, ny dragning av värme-, vatten- och/eller avloppsledningar kräver styrelsens skriftliga medgivande samt att ombyggnaden sker utifrån fackmannamässiga ritningar som ska lämnas till styrelsen. Ingrepp i bärande väggar kräver dessutom att kommunen beviljar bygglov (i vissa fall krävs enbart en bygganmälan). Vid ombyggnader av våtrum måste gällande branschregler följas.

  • Inspektionsluckor för värme/vatten får under inga omständigheter byggas in och göras oåtkomliga.

  • Köks- och badrumsventilation får under inga omständigheter sättas ur funktion. Vid planerat byte av köks- eller badrumsfläkt – kontakta alltid styrelsen!

  • Fukt- och vattenskador, skador på rör, element och fönster ska ovillkorligen och omgående anmälas till fastighetsförvaltaren.

  • Parabolantenner får sättas upp på den egna balkongen men måste placeras innanför balkongräcket på ett sådant sätt att grannarna inte kan störas. (Se separat info)

 

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF Källgatan 14, 722 11 Västerås