www.brfgunnar.se

 

Riktlinjer för Paraboler

Här följer vilka regler som gäller för paraboler inom Brf Gunnar.

Ansvar
En parabolantenn som är felaktigt monterad kan innebära en direkt fara för både människor och fastighet. Ansvaret för felmonterade antenner ligger hos fastighetsägaren, dvs bostadsrättsföreningen, detta oavsett vem som monterat parabolerna. Det innebär att om någon eller något skadas av nedfallande antenner eller vid montering så står bostadsrätts-föreningen som ansvarig.

Avtal
Monteringen av paraboler inom Brf Gunnar ska uppfylla flera villkor och erfordrar i alla lägen tillstånd från bostadsrättsföreningen. Tillstånd ger genom att skriftligt avtal tecknas mellan bostadsrättsföreningen och lägenhetsinnehavaren.

Regler för montering av paraboler
- Paraboler för under inga omständigheter monteras på andra platser än inom balkong  
   / uteplats.
- Paraboler ska monteras ordentligt inom balkongutrymmet och inte på något sätt utgöra            någon fara för andra människor. Ingen del av parabolen får sticka ut över räcket.
- Inga hål får borras i väggar, balkongens konstruktioner, balkongräcke eller fönsterkon-
   struktion
- Inga kablar får hänga eller ledas utanför balkongen
- Parabolen ska inte medföra driftstörningar för tekniska installationer inom fastigheten
- Paraboler får placeras på stadigt fundament på balkongens golv (förtydligande löst ej fästat i                        golvet) eller fästas i balkongstång som spänns mellan balkongens golv och tgak utan att    skruvas fast i borrhål.
- Parabolen får inte heller placeras så att den stör granne
- Parabolen får inte monteras inne i lägenheten om det samtidigt kräver att fönster hålls öppna   för att signal ska nå parabol
- Paraboler får inte sättas upp utanför fönster, på husets ytterväggar eller takytor etc
  parabol till marklägenhet ska monteras på mark på ”egen tomt”

Vad händer om reglerna inte följs?
Avvikelser från ovanstående punkter ska omedelbart rättas till i form av ommontering eller demontering.
Bostadsrättsföreningen ska skriftligen tillskriva lägenhetsinnehavaren med anmaningar.om rättelse. Lägenhetsinnehavaren har då skyldighet att rätta sig efter bostadsrättsföreningens bestämmelser. Att inte ha balkongen åt rätt håll eller helt sakna balkong är ingen ursäkt för att bryta mot fastighetsägarens parabolbestämmelser.

                       

Vad säger domstolen?
Hovrätten anser att en fastighetsägare har rätt att förbjuda parabolantenner och att grund för uppsägning kan finnas även om parabolerna inte utgör någon säkerhetsrisk. I en bostadsrätts-förening är det styrelsen som har fastighetsägaransvaret. Det innebär att boende i en bostadsrättsföreningen har skyldighet att rätta sig efter de bestämmelser som styrelsen beslutar om.
Domstolen säger att en fastighetsägare har ”starka och befogade”  intressen av ”ordning och gott skick” det är tungt vägande skäl.
Hovrätten anser att fastighetsägaren har rätt att göra generella bedömningar av risker och andra olägenheter. Den som bryter mot fastighetsägarens bestämmelser riskerar att förlora sin nyttjanderätt till lägenheten och således blir uppsagd för avflyttning. Det gäller båda för boende i hyresfastigheter och boende i bostadsrättsföreningar.

Ni som har parabol eller tänker skaffa en, se över era nuvarande/tänkta installationer så de är rätt utförda enligt denna policy.

Kostnaderna för demontering/återmontering etc, vid arbeten som ska utföras, bekostas av lägenhetsinnehavaren/hyresgästen.

Styrelsen
Brf Gunnar

För kontakt med föreningen

info@brfgunnar.se

Brf Gunnar c/o  MBF Källgatan 14, 722 11 Västerås